Zakłąd Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Dzisiaj jest: 15 Październik 2019    |    Imieniny obchodzą: Florentyny, Ambrożego, Gawła
Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu Lublin III PDF Drukuj Email

 

 

Ostrów Maz. dn. 02.10.2019r.

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż samochodu ciężarowego LUBLIN III

 

 

 

 

 

SPRZEDAJĄCY

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Henryka Trębickiego 3 07-300 Ostrów Mazowiecka tel.  29 74 625 37

1. Przedmiot przetargu:

 • Marka, typ - Lublin 3322 wersja 13
 • numer rejestracyjny WPN 4749
 • Rok produkcji  - 2000
 • Rodzaj pojazdu   - samochód ciężarowy
 • Rodzaj nadwozia    - furgonowe
 • Nr podwozia SUL332212Y0040361
 • Rodzaj silnika  - wysokoprężny poj. 2417 cm³ typ 4c90
 • Masa własna pojazdu  - 2000 kg
 • Liczba miejsc do siedzenia  - 9
 • Dopuszczalna masa całkowita  - 2900 kg
 • Dopuszczalna ładowność  - 900 kg ( w tym 9 osób)
 • Kolor – morski
 • Stan licznika  - 186730 km
 • Badanie techniczne ważne do – 15.02.2020r.
 • Ubezpieczenie OC ważne do 13.02.2020r.

 

2. Wyposażenie dodatkowe samochodu:

 • hak holowniczy do przyczepy  wyposażony w gniazdo elektryczne,
 • radio,
 • immobiliser,
  • na dachu nad kabiną kierowcy poprzeczne zespolone światła ostrzegawcze koloru pomarańczowego.

 

3. Cena wywoławcza samochodu

Cena wywoławcza (minimalna) samochodu wynosi - 800,00  złotych netto  plus 23% podatku VAT.

Cena wywoławcza samochodu brutto wynosi - 984,00  złote.

 

4. Wadium

Przystępujący  do  przetargu  jest zobowiązany wpłacić wadium w wysokości 900,00 zł. (słownie: dziewięćset złotych).

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego:

BS O/ Ostrów Mazowiecka nr  62 8923 0008 0023 1228 2000 0001 z  oznaczeniem:

„ wadium  na zakup samochodu ”.

Wpłacone przez oferentów wadium zostanie zwrócone na konto wpłacającego po wybraniu oferty. Oferent, który wygra przetarg, jego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli oferent którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy kupna.

4. Wymagania dotyczące złożenia oferty

Oferta pod rygorem nieważności musi być złożona w formie pisemnej na załączonym do przetargu formularzu ofertowym stanowiącego Załącznik nr 1 i zawierać:

 • imię i nazwisko, numer PESEL adres zamieszkania i telefon kontaktowy lub nazwa firmy, siedziba firmy, NIP, REGON,
 • oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i warunkami przetargu,
 • oferowana cena zakupu samochodu netto i brutto wraz z podatkiem VAT.

 

5. Inne informacje

 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia.
  • Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego pojazdu.
  • Nabywca pojazdu ponosi wszystkie koszty z jego nabyciem.

 

6. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert

 • Ofertę z napisem „ oferta na zakup samochodu” należy  złożyć  w sekretariacie siedziby firmy: Zakład  Energetyki  Cieplnej  Sp.  z  o.o.  ul. Henryka Trębickiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka  do  dnia 22.10.2019r.  do  godz. 11.00.
 • Termin związania z ofertą wynosi 14 dni.
 • Otwarcie  ofert  nastąpi  w dniu  22.10.2019r. o  godz. 11.05 w  siedzibie  Zakładu  Energetyki  Cieplnej  Sp. z o.o.  w  Ostrowi  Mazowieckiej  ul. Henryka Trębickiego 3.

Otwarcie  ofert  jest  jawne.

Podczas  otwarcia  ofert  podaje  się  nazwę oferenta i cenę zakupu.

 

7. Wybór oferty i wydanie samochodu

 • W przetargu zostanie wybrana oferta zawierająca najwyższą cenę zakupu.
 • W przypadku złożenia ofert o takiej samej najwyższej cennie przez więcej niż jednego oferenta, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zorganizowania przetargu ograniczony w formie ustnej licytacji  dla oferentów, którzy złożyli te oferty.
  • Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty, Zamawiający  zawiadamia oferentów o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  podając  cenę  oferty  oraz  adres oferenta, którego  ofertę  wybrano.
 • Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia pojazdu przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży, w terminie do 3 dni od otrzymania informacji o wyborze jego oferty.
 • Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po  podpisaniu umowy kupna-sprzedaży.
 • Jeżeli  oferent, którego  oferta  została  wybrana, nie podpisze  umowy Zamawiający  może  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą  spośród  pozostałych  ofert.

 

8. Miejsce i termin oglądania pojazdu

Samochód będący przedmiotem przetargu można oglądać w siedzibie ZEC Sp. z.o.o. w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Henryka Trębickiego 3 w dni robocze w godzinach 8:00 do 14:00.

Szczegółowych informacji udziela: Bogdan Śladewski tel. 602 733 626

 

9. Informacja dotycząca przetwarzania  danych  osobowych

Zgodnie z art. 13 ust.1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że

1. administratorem danych osobowych Klientów jest Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, adres: ul. Henryka Trębickiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka;

2. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

3. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);

4. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

5. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

1. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;

4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 

10. Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Oferta na zakup samochodu ciężarowego LUBLIN III

2. Załącznik nr 2 - Wzór umowy sprzedaży samochodu

3. Załącznik nr 3 - Protokół zdawczo-odbiorczy samochodu

Zainteresowani przetargiem mogą otrzymać załączniki w biurze ZEC Sp. z o.o. ul. Henryka Trębickiego 3, lub zostaną przesłane pocztą elektroniczną na adres e-mail.

Aby otrzymać załączniki pocztą elektroniczną należy wysłać taką informację na adres e-mail:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. i potwierdzić telefonicznie tel. 602 733 626

 

 

Zatwierdził

 

Prezes Zarządu

Wojciech Tyl