Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Dzisiaj jest: 28 Wrzesień 2023    |    Imieniny obchodzą: Marek, Wacław
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI PDF Drukuj Email

 

DEKLARCJA DOSTĘPNOŚCI

Zawartość deklaracji dostępności

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zecostrow.pl. Aktualnie trwają prace nad wykonaniem nowej strony internetowej, dostosowanej do wymogów wyżej wymienionej ustawy.

  • Data publikacji strony internetowej: 2015-08-23
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-08-23

.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

  • fragmenty dokumentów PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących ( brak sekcji nawigacyjnych, tytułów,  tabele, wykresy, obrazki) lub występują w formie map bitowych jako skany dokumentów,
  • nieodpowiednia struktura nagłówkowa artykułów.

 

Wyłączenia

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt.

Zakład Energetyki Cieplnej nie zapewnia możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają możliwość:

  1. przesłania korespondencji pisemnej kierowanej na adres: Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Henryka Trębickiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka,
  2. korzystania z poczty elektronicznej - e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
  3. przesyłania faksów na numer 29 746 20 43.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich element w, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Budynek biurowy Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Henryka Trębickiego 3 posiada jedno wejście wyposażone w podjazd dla wózków inwalidzkich. Na parterze na prawo od wejścia znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych. Osoby na wózkach mogą poruszać się jedynie na parterze ze względu na brak windy.

Budynek nie jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na parterze budynku jest tablica z numeracją pomieszczeń. Brakuje jednak rozkładu pomieszczeń w  formie wizualnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych